Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl od začiatku školského roku 2021/2022

By | september 9, 2021

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl od začiatku školského roku 2021/2022

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, RÚVZ a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. (vydalo MŠVVaŠ)

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Opatrenia Materskej školy Kovaľská 12/A

 • Prevádzka materskej školy je od 2.9.2021 od 6:30 do 16:30 hod.
 • Sprevádzajúca osoba si nosí so sebou do MŠ vlastné pero – k podpisu potrebných tlačív, pokiaľ si nezabezpečila ich tlač pred príchodom do MŠ.
 • Prichádzajúce osoby sú povinné pri vstupe do budovy vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom, umiestneným pri hlavnom vchode.
 • Celkový čas zdržiavania týchto osôb v exteriéri a interiéry MŠ je potrebné skrátiť na minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami. V šatni MŠ vzhľadom na plochu sa v jednom čase môžu zdržiavať tri sprevádzajúce osoby s deťmi, ktoré zabezpečia umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do hornej police jeho skrinky. Dieťa vstupuje do triedy bez rúška.
 • Pri pohybe osôb vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy je potrebné dbať na to,, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Podrobné pokyny pre prevádzku škôl sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ a Ďalšie dôležité informácie na webovom sídle RÚVZ.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • O 8:00 hod. sa budova zamyká, preto priveďte dieťa s časovým predstihom. Dezinfikujú sa priestory a nie je možné tolerovať neskoršie príchody (v prípade, že neskorší príchod je potrebný kôli návšteve lekára, je potrebné informovať o tom p. učiteľku).
 • Posteľná bielizeň sa vymieňa raz za 14 dní.
 • Dieťa neprináša z domáceho prostredia do MŠ žiadne hračky ani iné predmety (pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ len po dohode s učiteľkou v nutnom prípade).
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stravy (na pevnú linku MŠ) najneskôr do 8:00 hod. toho dňa (alebo deň vopred), inak bude zapísané na stravu.
 • Popoludňajšie vyberanie detí z MŠ je pre plynulosť prevádzky posunuté o pol hodinu, pre dieťa si môžete prísť od 14:30 hod. do 16:30(v časovom predstihu). O 16:30 hod. sa budova zamyká a vykonáva sa dezinfekcia priestorov.
 • Organizácia v budove:

v šatni môžu byť najviac tri sprevádzajúce osoby s deťmi, ďalší rodič s dieťaťom čaká pred šatňou. Ostatní rodičia (sprevádzajúce osoby) s deťmi čakajú v primeraných rozostupoch pred vchodovými dverami tak, aby umožnili odchádzajúcim vyjsť bezpečne z budovy. V šatni je potrebné zdržiavať sa len nevyhnutný čas  Až následne po vykonaní ranného filtra p. učiteľkou sprevádzajúca osoba odchádza zo šatne.