Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

By | jún 7, 2022

Podmienky prijatia

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch

do šiestich rokov jeho veku.

  1. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať  ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 piaty rok veku, zároveň jeho trvalé bydlisko je v spádovej oblasti materskej školy a dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  3. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  4. Zákonný zástupca môže podať vyplnenú žiadosť o prijatie, potvrdenú pediatrom s údajom o povinnom očkovaní (žiadosť nájdete na webovom sídle školy):
  • Osobne (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
  1. Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, zákonný zástupca odovzdá aj písomné vyhlásenie (príloha č.2 na webovom sídle školy).