Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

By | marec 2, 2022

„Škola, v ktorej má každé dieťa svoje miesto“

Riaditeľka materskej školy Kovaľská 12/A v Košiciach, oznamuje rodičom detí vo veku od 3 do 6 rokov,  že zápis detí na školský rok 2022/2023  sa uskutoční  v budove MŠ  Kovaľská 12/A v dňoch:

4.5.2022 (streda)                              od  800 hod. do 1200 hod.

5.5.2022 (štvrtok)                              od 1200 hod. do 1600 hod.

6.5.2022 (piatok)                               od  800 hod. do 1200 hod.

Podmienky prijatia

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať  ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 piaty rok veku, zároveň jeho trvalé bydlisko je v spádovej oblasti materskej školy a dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  5. Zákonný zástupca môže podať vyplnenú žiadosť o prijatie, potvrdenú pediatrom s údajom o povinnom očkovaní (žiadosť nájdete TU: na stránke Dokumenty na stiahnutie):
  • Osobne (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

6. Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, zákonný zástupca odovzdá aj písomné vyhlásenie             (príloha č.2 na stránke Tlačivá).