Členovia rady školy

Pani Mgr. Lucia Gurbáľová – delegovaná členka za zriaďovateľa

Pani Monika Lacková – delegovaná členka za zriaďovateľa

Pán Ing. Martin Kožej – volený zástupca za rodičov

Pani Mgr. Marianna Čonková – volená zástupkyňa za pedagogických zamestnancov, predsedníčka rady školy

Pani Mária Nagyová – volená zástupkyňa za nepedagogických zamestnancov