Organizácia dňa

6:30  až  8:00 – otvorenie prevádzky, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, skupinové, individuálne, spoločné hry a cielené                                          vzdelávacie aktivity

8:00  až  8:45  cielené vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia

8:45  až  9:10 – hygiena, desiata

9:10 až 11:15 – cielené vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním  poznatkov o okolí, prírode,                                          doprave, hry  v školskej záhrade

11.15 až 11.30 – hygiena, príprava na obed

11:30 až 12:00 – obed

12:00 až 14:00 – hygiena, príprava na odpočinok, literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok

14:00 až 14:30 – hygiena, olovrant

14:30 až 16:20 – rozchádzanie detí z MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, cielené vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

16:30 –                   ukončenie prevádzky

Po prevzatí dieťaťa z triedy sa sprevádzajúca osoba (zákonný zástupca alebo iná, ním splnomocnená osoba) nezdržiava s dieťaťom na školskom dvore.

O zmene času prevádzky materskej školy zo závažných dôvodov sú zákonní zástupcovia včas informovaní.