Organizácia dňa

6:00  až  8:00 – otvorenie prevádzky, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, skupinové, individuálne, spoločné hry a cielené vzdelávacie aktivity


8:00  až  8:45  cielené vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia


8:45  až  9:10 – hygiena, desiata


9:10 až 11:10 – hry a činnosti podľa výberu detí, cielené vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry  v školskej záhrade


11.10 až 11.30 – hygiena, príprava na obed


11:30 až 12:15 – obed, hygiena


12:15 až 14:30 – príprava na odpočinok, literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok


14:30 až 15:00 – hygiena, olovrant


15:00 až 16:50 – hry a činnosti podľa výberu detí, cielené vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku, odchod detí z MŠ


17:00 – ukončenie prevádzky