Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti, ospravedlnenie neprítomnosti šk. rok 2022/2023

By | august 24, 2022

Bezpríznakovosť  – MŠVVaŠ

Pred prvým nástupom do MŠ je rodič povinný podpísať vyhlásenie o bezpríznakovosti  a po každej absencii dieťaťa trvajúcej viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Tlačivo nájdete  na stránke „dokumenty na stiahnutie“. Tlačivo postačuje odovzdať vo veľkosti A5.

Bezinfekčnosť – § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z.

Pred prvým nástupom do MŠ je rodič povinný podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti a po každej absencii dieťaťa trvajúcej viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní. Tlačivo nájdete  na stránke „dokumenty na stiahnutie“. Tlačivo postačuje odovzdať vo veľkosti A5.

Ospravedlnenie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

  • Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
  • Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
  • Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
  • Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.
  • Tlačivo ospravedlnenie dieťaťa rodičom nájdete na stránke Tlačivá na stiahnutie (nepovinné)