Školské stravovanie

Strava sa poskytuje tri – krát denne: desiata, obed, olovrant. Deti sa stravujú v jedálenskej časti svojej triedy.

Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo do 800 hod. príslušného dňa.

Jedálny lístok na aktuálny týždeň nájdete na stránke:   www.eskoly.sk/kovalska12

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

Od 1.1.2023 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok na jedno jedlo nasledovne:

desiata 0,55 €,

obed 1,30 €,

olovrant 0,45 €

SPOLU: 2,30 € / deň

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov
materských a základných škôl je 5 €.