Školské stravovanie

Strava sa poskytuje tri – krát denne: desiata, obed, olovrant. Deti sa stravujú vo svojej triede, v jedálenskej časti.

Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo do 800 hod. príslušného dňa.

Jedálny lístok na aktuálny týždeň nájdete na našej stránke, alebo na stránke: www.eskoly.sk

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

Od 1.9.2019 sú skutočné náklady na stravu dieťaťa vyčíslené nasledovne:

desiata 0,36 €,

obed 0,85 €,

olovrant 0,24 €

SPOLU: 1,45 € / deň

Štátna dotácia: 1,20 € / deň – pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a poberateľom dávky v hmotnej núdzi. V tomto prípade je doplatok zákonného zástupcu na režijné náklady: 0,25 € /deň. V prípade, že zákonný zástupca včas neodhlási dieťa zo stravovania počas jeho neprítomnosti v škole, je povinný uhradiť plnú sumu 1,45 € / deň.