Partneri a projekty školy

PARTNERI

 • Zriaďovateľ Mesto Košice ako strategický partner zabezpečuje materiálne a technické podmienky, revízie, opravy, finančné príspevky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, zdravotné prehliadky zamestnancov, porady, školenia, semináre, metodické dni) a ďalšie.
 • Základná škola Bernolákova 14,  elokované pracovisko ZŠ Dolina 43 v Poľove – pozvánka učiteliek ZŠ na besedu pre rodičov predškolákov, návšteva predškolákov v 1.ročníku ZŠ, spoločné aktivity.
 • Centrum voľného času Orgovánová, Košice – výtvarné súťaže, animátori k rôznym aktivitám podľa ponuky.
 • Centrum poradenstva a prevencie Zuzkin Park – poradenská činnosť pre rodičov aj pedagogické zamestnankyne, depistáž školskej pripravenosti, logopedická depistáž podľa kapacitných možností.
 • Mestská časť Košice – Poľov – vystúpenia detí v kultúrnom dome obce.
 • Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami aj jednotlivcami: hospodársky dvor, jazdecká škola Fébus, polícia, hasičský zbor, spoločnosť Kosit s.r.o., mobilné planetárium, Horus – dravé vtáctvo, Nostalgia – fotenie pri významných príležitostiach, Motýlia záhrada – pozorovanie premeny húsenice na motýľa, prenájom skákacieho hradu, divadlá, hudobné predstavenia pre deti a ďalšie podľa aktuálnych ponúk a požiadaviek materskej školy.

PROJEKTY

 • 2014/2015  Pohybom k zdraviu – príspevok 500 € z grantového programu Fond zdravia mesta Košice
 • 2016/2017  Letná olympiáda – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2017/2018  Knihy rozprávajú, bavia nás a vzdelávajú – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2019/2020 Objavuj a poznávaj – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2020/2021 Múdre hranie – projekt MŠVVaŠ – 500 € na digitálne a didaktické vybavenie
 • 2023/2024 Čítame pre radosť – projekt MŠVVaŠ – 500 € na rozšírenie publikácií detskej knižnice

Školské projekty

 • Čarovná hračka – hlavným zámerom je poskytnúť deťom prijateľným a zážitkovým spôsobom informácie a fakty, ktoré im pomôžu pochopiť nerovnosti a problémy v krajinách tretieho sveta, vysvetliť príčiny ich vzniku a vzájomné prepojenie s celým svetom.
 • Pohybom k zdraviu – hlavným cieľom je prostredníctvom príťažlivých činností zvyšovať vnútornú motiváciu detí k pohybu, aby sa pohyb stal nielen prirodzenou súčasťou ich života, ale aj potrebou, vyhľadávať a podporovať talenty a nadania.
 • Chránime prírodu – hlavným cieľom je citlivo budovať u detí kladný vzťah k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a budovať základy osobnej zodpovednosti za stav prostredia, v ktorom žijú.