Partneri a projekty školy

PARTNERI

 • Zriaďovateľ Mesto Košice ako strategický partner
 • Základná škola Bernolákova 14,  elokované pracovisko ZŠ Dolina 43 v Poľove
 • Centrum voľného času Orgovánová, Košice
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin Park
 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva (logopedická depistáž, poradenstvo)
 • Mestská časť Košice – Poľov
 • Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami aj jednotlivcami: hospodársky dvor, jazdecká škola Fébus, polícia, hasičský zbor, spoločnosť Kosit s.r.o., divadlá, hudobné predstavenia pre deti a iné.

PROJEKTY

 • 2014/2015  Pohybom k zdraviu – príspevok 500 € z grantového programu Fond zdravia mesta Košice
 • 2016/2017  Letná olympiáda – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2017/2018  Knihy rozprávajú, bavia nás a vzdelávajú – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2019/2020 Objavuj a poznávaj – projekt finančne podporila MČ Poľov – 350 €
 • 2020/2021 Múdre hranie – projekt MŠVVaŠ – 500 € na digitálne a didaktické vybavenie

Školské projekty

 • Čarovná hračka – hlavným zámerom je poskytnúť deťom prijateľným a zážitkovým spôsobom informácie a fakty, ktoré im pomôžu pochopiť nerovnosti a problémy v krajinách tretieho sveta, vysvetliť príčiny ich vzniku a vzájomné prepojenie s celým svetom.
 • Pohybom k zdraviu – hlavným cieľom je prostredníctvom príťažlivých činností zvyšovať vnútornú motiváciu detí k pohybu, aby sa pohyb stal nielen prirodzenou súčasťou ich života, ale aj potrebou, vyhľadávať a podporovať talenty a nadania.
 • Chránime prírodu – hlavným cieľom je citlivo budovať u detí kladný vzťah k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a budovať základy osobnej zodpovednosti za stav prostredia, v ktorom žijú.