Zápis detí do materskej školy

By | marec 4, 2024

Riaditeľka materskej školy Kovaľská 12/A v Košiciach, oznamuje rodičom detí vo veku od 3 do 6 rokov,  že zápis detí na školský rok 2024/2025  sa uskutoční  v budove MŠ  Kovaľská 12/A v dňoch:

                6.5.2024 (pondelok)                                    od 800 hod. do 1200 hod.

                7.5.2024 (utorok)                                         od 800 hod. do 1200 hod.

                9.5.2024 (štvrtok)                                        od 1230 hod. do 1630 hod.

Podmienky prijatia

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať  ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2024 piaty rok veku, zároveň jeho trvalé bydlisko je v spádovej oblasti materskej školy a dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. V prípade, že deti rovnako spĺňajú podmienky prijatia (vek, spádovosť školy), riaditeľka školy uprednostní dieťa, ktorého súrodenec už materskú školu navštevuje. Dieťa má v rozhodnutí o prijatí určený adaptačný pobyt v trvaní 3 mesiace.
  4. O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, školského zariadenia poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa má v rozhodnutí určený diagnostický pobyt v trvaní 3 mesiace.
  5. Zákonný zástupca môže podať vyplnenú žiadosť o prijatie, potvrdenú pediatrom s údajom o povinnom očkovaní (žiadosť nájdete na webovom sídle školy):
  • Osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, do schránky materskej školy,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

6. Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, zákonný zástupca odovzdá aj písomné         vyhlásenie (príloha č.2 na webovom sídle školy) alebo predbežné opatrenie, vydané súdnym rozhodnutím.