Zameranie materskej školy

Pohybom k zdraviu 

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu,  preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych, ktoré sú základom budovania vzťahu k pohybu. Aktivity, ktoré podporujú  naše zámery, sú jesenné (Týždeň zdravia) a jarné (Deň Zeme) turistické vychádzky so športovými disciplínami, Zimná olympiáda, Letná olympiáda, využívanie a neustále dopĺňanie telovýchovného náradia,  náčinia a prvkov detského ihriska.

Chránime prírodu

Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. S deťmi separujeme odpad (projekty SeparáčikVrchnakománia, Zber papiera), prostredníctvom EKOknižky Ježka Separka a slimáčika Naturpáčika ich nabádame ekologicky myslieť a správať sa zodpovedne. Deti majú možnosť oboznámiť sa so starostlivosťou včelárov o včelstvo, s potrebou ochrany ohrozených dravých vtákov, spolu s rodičmi prispievajú k ochrane vtáctva v zime (vtáčie búdky a krmivo pre vtákov), zúčastňujú sa exkurzií v Enviromentálnom centre spoločnosti Kosit. Naše turistické vychádzky majú v sebe okrem športových disciplín zahrnuté aj enviromentálne prvky: čo do prírody patrí a čo nie, priame pozorovanie rastlín a živočíchov a pod. Staršie deti sa starajú o malú zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli školy, zbierame v prírodnom okolí a sušíme liečivé rastliny, z ktorých varíme čaj. V jesenných mesiacoch deti vyrábajú spolu s rodičmi rôzne výtvory z jesenných plodov, ktoré nám celú jeseň skrášľujú interiér. Náš detský karneval je obohatený o  niekoľko krásnych Eko – masiek (vyrobené zručnými rodičmi doma z odpadového materiálu). Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia (napr. Motýlia záhrada – priame pozorovanie premeny húsenice na motýľa) poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné javy a vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Najviac rezonujú cez vianočné a veľkonočné sviatky, pri oslavách Dňa matiek, kedy si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť (zdobenie vianočných perníkov, zdobenie   vajíčok, ľudové zvyky a tradície naživo, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií, ale aj vystúpenia detí v krojoch na ľudovú hudbu). Tradične každý rok pripravujeme pre deti pútavú celoškolskú aktivitu Remeslo má zlaté dno. V rámci grafomotorických zručností  deti zdobia ľudovým ornamentom,  pripravujeme kultúrny program na Juniáles – Dni našej obce Poľov.