Zameranie materskej školy

Školský vzdelávací program ŠKOLA HROU

Poslaním školského vzdelávacieho programu Škola hrou je celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pripraveného na vstup do základnej školy, motivovaného k sebavzdelávaniu, schopného uplatniť sa v spoločnosti, zodpovedného za svoje zdravie aj za prostredie, v ktorom žije, rešpektujúce rôznorodosť. Je zameraný na tri oblasti:

Pohybom k zdraviu 

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu,  preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych, ktoré sú základom budovania vzťahu k pohybu. Aktivity, ktoré podporujú  naše zámery, sú jesenné (Týždeň zdravia) a jarné (Deň Zeme) turistické vychádzky so športovými disciplínami, Zimná olympiáda, Letná olympiáda, využívanie a neustále dopĺňanie telovýchovného náradia,  náčinia a prvkov detského ihriska. K zameraniu na pohyb je spracovaný školský projekt Pohybom k zdraviu.

Chránime prírodu

Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. S deťmi separujeme odpad zapájame sa do enviromentálnych projektov, prostredníctvom EKOknižky Ježka Separka a slimáčika Naturpáčika ich nabádame ekologicky myslieť a správať sa zodpovedne. Deti majú možnosť oboznámiť sa s potrebou ochrany ohrozených dravých vtákov, spolu s rodičmi prispievajú k ochrane vtáctva v zime (vtáčie búdky a krmivo pre vtákov), zúčastňujú sa exkurzií v Enviromentálnom centre spoločnosti Kosit.  Staršie deti sa starajú o malú zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli školy, zbierame v prírodnom okolí a sušíme liečivé rastliny, z ktorých varíme čaj. V jesenných mesiacoch deti vyrábajú spolu s rodičmi rôzne výtvory z jesenných plodov, ktoré nám celú jeseň skrášľujú interiér. Náš detský karneval je obohatený o  niekoľko krásnych Eko – masiek (vyrobené zručnými rodičmi doma z odpadového materiálu). Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia (napr. Motýlia záhrada – priame pozorovanie premeny húsenice na motýľa) poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné zákonitosti a javy, vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu. K zameraniu je spracovaný školský projekt Chránime prírodu.

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Najviac rezonujú cez vianočné a veľkonočné sviatky, pri oslavách Dňa matiek, kedy si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť (zdobenie vianočných perníkov, zdobenie   vajíčok, ľudové zvyky a tradície naživo, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií, ale aj vystúpenia detí v krojoch na ľudovú hudbu). Tradične každý rok pripravujeme pre deti pútavú celoškolskú aktivitu Remeslo má zlaté dno. V rámci grafomotorických zručností  deti zdobia ľudovým ornamentom,  pripravujeme kultúrny program na Juniáles – Dni našej obce Poľov.

Okrem  cieľov zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie sme si v našom školskom vzdelávacom programe vytýčili aj vlastné ciele:

 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom pozitívnej adaptácie organizmu  na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia a dosiahnutia pocitu osobnej spokojnosti.
 • Formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaakceptáciu.
 • Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony, individuálne predpoklady, schopnosti v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu, voľby.
 • Vplývať na získavanie vedomostí a zručností v príťažlivých podmienkach a činnostiach  s predpokladaným a dlhodobým vplyvom na pozitívne hodnotové orientácie a postoje.
 • Prostredníctvom pohybových aktivít a činností rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí.
 • Vytvoriť možnosti získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí.
 • Chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu.
 • Chápať potrebu triedenia odpadu a poznať jeho opätovné využitie.
 • Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody.
 • Utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia.
 • Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.
 • Posilňovať úctu k starším vo svojej rodine aj v širšom okolí.