Úhrada poplatkov

Úhrada pravidelných poplatkov 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva zriaďovateľ oznam  o určení jeho výšky.

Za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č. 103 Mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Š a ŠZ a jeho nasledujúcom doplnení s účinnosťou od 13.07. 2012  povinný prispievať sumou:

  • 20 € mesačne

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet:  

SK62 5600 0000 0004 9796 2052

Na základe zákona 390/2011 Z.z., ktorého účinnosť je od 1.1.2012 ,  je  zrušená horná hranica výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a jeho samotnú výšku určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je oslobodený zákonný zástupca, ak:

  • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Povinný príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza, ak:

  • dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Rodičovský príspevok na účet rodičovského združenia:     SK59 1100 0000 0026 2835 0339

  • 8 € mesačne uhrádza rodič do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z týchto príspevkov sa uhrádza: divadelné a iné predstavenia, preprava, exkurzie, zlepšovanie podmienok výchovy a vzdelávania, rodičia zabezpečujú z tohto účtu darčeky pre deti na Mikuláša, deň detí a pri rozlúčke s predškolákmi. Platba sa uskutočňuje raz polročne po 40 €.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť dátum narodenia dieťaťa a v správe pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni nájdete na stránke Školské stravovanie