Úhrada poplatkov

Úhrada  poplatkov podľa VZN č.237 Mesta Košice

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva zriaďovateľ oznam  o určení jeho výšky.

Za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č. 237 Mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Š a ŠZ a jeho nasledujúcom doplnení s účinnosťou od 01.01.2024 povinný prispievať sumou:

50 € mesačne

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet:    

SK62 5600 0000 0004 9796 2052

Na základe zákona 390/2011 Z.z., ktorého účinnosť je od 1.1.2012 ,  je  zrušená horná hranica výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a jeho samotnú výšku určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je oslobodený zákonný zástupca, ak:

  • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Členský príspevok na účet rodičovského združenia:     SK59 1100 0000 0026 2835 0339

  • 8 € mesačne uhrádza rodič do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z týchto príspevkov sa uhrádza: divadelné a iné predstavenia, preprava, exkurzie, zlepšovanie podmienok výchovy a vzdelávania (vrátane vianočných prekvapení), rodičia zabezpečujú z tohto účtu darčeky pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí a pri rozlúčke s predškolákmi. Platba sa uskutočňuje raz polročne v septembri a januári po 40 €.

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni nájdete na stránke Školské stravovanie